Projektbåret initiativ MissionGreenFuels' Workshops

Lagt online: 14.maj 2024 – English version below:

De første skridt mod to netop afholdte workshops i vores partnerskab blev taget under MissionGreenFuels’ årsmødet i marts 2023, hvor flere projekter inden for MissionGreenFuels-projektporteføljen identificerede et behov for et øget samarbejde.

Som en reaktion på dette, arrangerede syv projekter to workshops på tværs af MissionGreenFuels’ partnerskab med det formål at lette fælles læring og fremme vidensudveksling. Planlægningen af disse workshops begyndte i slutningen af 2023.

Workshop 1 – Experimental Characteristics of Electrolysis Components, Stacks, Units, and Systems
Den første workshop i februar 2024 lagde grundstenen til et styrket samarbejdet på tværs af vores projekter. Deltagerne diskuterede test- og modelleringsprocedurer, der er afgørende for integrationen af elektrolyseenheder i energisystemet, og under drøftelserne blev der blandt andet lagt vægt på nødvendigheden af data-åbenhed.

Workshop 2 – Modeling of Electrolysis Components, Stacks, Units, and Systems
På dette fundament udvekslede deltagerne på den anden workshop i april 2024 viden og bedste fremgangsmetoder inden for grønne brændstofsteknologier. Diskussionerne fremhævede potentiale ved direkte samarbejde og forbindelsen mellem forskning og industrielle anvendelser, herunder innovative løsninger drevet af kunstig intelligens.

De to workshops bragte mere end 50 deltagere fra industri og vidensinstitutioner sammen, der i fællesskabe pegede på at direkte samarbejde er vejen frem for at nå i mål med vores mission, og at videndeling på tværs af sektorer i den ligning er et vigtig element, når vi skal løse store og komplekse samfundsudfordringer.

—————————————————

Project-driven initiative MissionGreenFuels’ Workshops

The initial steps towards two recently held workshops within our partnership were taken during MissionGreenFuels’ annual meeting in March 2023, where several projects within the MissionGreenFuels project portfolio identified a need for increased collaboration.

In response to this, seven projects organized two workshops across the MissionGreenFuels partnership with the aim of facilitating mutual learning and promoting knowledge exchange. Planning for these workshops began in late 2023.

Workshop 1 – Experimental Characteristics of Electrolysis Components, Stacks, Units, and Systems
The first workshop in February 2024 laid the foundation for strengthened collaboration across our projects. Participants discussed testing and modeling procedures crucial for the integration of electrolysis units into the energy system, emphasizing the necessity of data transparency during the discussions.

Workshop 2 – Modeling of Electrolysis Components, Stacks, Units, and Systems
Building upon this foundation, participants exchanged knowledge and best practices within green fuel technologies at the second workshop in April 2024. The discussions highlighted the potential of direct collaboration and the link between research and industrial applications, including AI-driven innovative solutions.

The two workshops brought together more than 50 participants from industry and academic institutions, collectively pointing out that direct collaboration is the way forward to achieve our mission and that cross-sectoral knowledge sharing is a crucial element in addressing significant and complex societal challenges.

 

 
Scroll to top
LinkedIn